Algemene voorwaarden

DEEN.nl is een onderdeel van DEEN Winkels B.V. Deelname aan en inschrijving bij en gebruik van de site DEEN.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met DEEN.nl en/of worden aangeboden door DEEN.nl waaronder de DEEN app.


Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op DEEN.nl ?

 • Het beledigen en provoceren van andere gebruikers
 • Discriminatie en racisme
 • Reclame maken, spammen
 • Linken naar illegale websites/zaken
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- of schoolonderzoeken
 • Het plaatsen van pornografisch en/of shockerend beeldmateriaal
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie
 • Het plaatsen van afbeeldingen en/of teksten te plaatsen die auteursrechtelijk beschermd zijn.

Als u uw niet houdt aan de bovengenoemde gedragsregels, mag de webmaster van DEEN.nl het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan de webmaster besluiten u uit te sluiten van deelname en u verdere toegang tot DEEN.nl te ontzeggen.


Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site DEEN.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. DEEN.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website DEEN.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website DEEN.nl, is het mogelijk dat de informatie die op DEEN.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website DEEN.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan DEEN.nl. DEEN.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website DEEN.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. DEEN.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van DEEN.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DEEN Supermarkten BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op DEEN.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DEEN.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om DEEN.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DEEN.nl verkregen is. DEEN.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via DEEN.nl verkregen informatie. De informatie op DEEN.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website DEEN.nl geeft Deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan DEEN Supermarkten dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van DEEN.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op DEEN.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website DEEN.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Deen supermarkten online terzake van vorderingen van derden.

4. DEEN.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website DEEN.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.


Intellectuele eigendomsrechten DEEN.nl

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam DEEN.nl en het logo van DEEN.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DEEN Supermarkten BV.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website DEEN.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij DEEN.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEN.nl is het onder meer niet toegestaan de website DEEN.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.


Minderjarigen

1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan DEEN online onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. DEEN.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. DEEN.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van DEEN.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Bevoegdheden en rechten redactie DEEN.nl

De reactie van DEEN.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website DEEN.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan DEEN.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van DEEN.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met DEEN.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.


Copyright notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot DEEN en het logo van DEEN.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DEEN Winkels B.V.. DEEN Winkels B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij DEEN Winkels B.V. en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEN Winkels B.V. is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

DEEN Winkels B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van DEEN Winkels B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Hetzelfde geldt indien naar het oordeel van DEEN sprake is van onheuse bejegening van personen of rechtspersonen. DEEN Winkels B.V. heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.


Dislaimer - vrijwaring

 1. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel DEEN Winkels B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DEEN Winkels B.V. garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. DEEN Winkels B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
 3. Op onze website staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door DEEN Winkels B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij DEEN Winkels B.V.. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEN Winkels B.V.. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 5. Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
 6. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van DEEN Winkels B.V..

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. DEEN Winkels B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.


Beveiliging

DEEN Winkels B.V. handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


Leeftijdsgrens

Bij de levering / het afhalen van een bestelling welke alcoholhoudende artikelen bevat zal de bezorger/winkelmedewerker om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar.

Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.

Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger/winkelmedewerker helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen/niet af te geven.

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: