Algemene voorwaarden

DEEN.nl is een onderdeel van DEEN Supermarkten BV. Deelname aan en inschrijving bij en gebruik van de site DEEN.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met DEEN.nl en/of worden aangeboden door DEEN.nl waaronder de DEEN app.


Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op DEEN.nl ?

  • Het beledigen en provoceren van andere gebruikers
  • Discriminatie en racisme
  • Reclame maken, spammen
  • Linken naar illegale websites/zaken
  • Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden
  • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- of schoolonderzoeken
  • Het plaatsen van pornografisch en/of shockerend beeldmateriaal
  • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie
  • Het plaatsen van afbeeldingen en/of teksten te plaatsen die auteursrechtelijk beschermd zijn.

Als u uw niet houdt aan de bovengenoemde gedragsregels, mag de webmaster van DEEN.nl het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan de webmaster besluiten u uit te sluiten van deelname en u verdere toegang tot DEEN.nl te ontzeggen.


Aansprakelijkheid

1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site DEEN.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. DEEN.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website DEEN.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website DEEN.nl, is het mogelijk dat de informatie die op DEEN.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website DEEN.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan DEEN.nl. DEEN.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website DEEN.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. DEEN.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van DEEN.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DEEN Supermarkten BV. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op DEEN.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van DEEN.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om DEEN.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van DEEN.nl verkregen is. DEEN.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via DEEN.nl verkregen informatie. De informatie op DEEN.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website DEEN.nl geeft Deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan DEEN Supermarkten dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van DEEN.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op DEEN.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website DEEN.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Deen supermarkten online terzake van vorderingen van derden.

4. DEEN.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website DEEN.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.


Intellectuele eigendomsrechten DEEN.nl

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam DEEN.nl en het logo van DEEN.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DEEN Supermarkten BV.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website DEEN.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij DEEN.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEN.nl is het onder meer niet toegestaan de website DEEN.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.


Minderjarigen

1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan DEEN online onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. DEEN.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. DEEN.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van DEEN.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Bevoegdheden en rechten redactie DEEN.nl

De reactie van DEEN.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website DEEN.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van DEEN.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan DEEN.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van DEEN.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met DEEN.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.


Copyright notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot DEEN en het logo van DEEN.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DEEN supermarkten. DEEN supermarkten behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij DEEN Supermarkten B.V. en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DEEN Supermarkten is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Deen supermarkten B.V. heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van DEEN Supermarkten B.V., sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Hetzelfde geldt indien naar het oordeel van DEEN sprake is van onheuse bejegening van personen of rechtspersonen. DEEN Supermarkten B.V. heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.


Dislaimer - vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan DEEN Supermarkten B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. DEEN Supermarkten B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of DEEN Supermarkten B.V. DEEN Supermarkten B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

DEEN Supermarkten B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

DEEN Supermarkten B.V. garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DEEN Supermarkten B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. DEEN Supermarkten B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig,van de site die u bezoekt.


Privacy en Cookiebeleid

DEEN Supermarkten BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die DEEN Supermarkten over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DEEN Supermarkten houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is DEEN Supermarkten B.V., Kernweg 4 1627 LC Hoorn. Via info@deen.nl kun je altijd contact opnemen met DEEN Supermarkten.


Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van DEEN Supermarkten is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan DEEN Supermarkten niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten van DEEN Supermarkten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.


Soorten gegevens en doeleinden verwerking

DEEN Supermarkten kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van de website van DEEN Supermarkten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij DEEN Supermarkten bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat DEEN Supermarkten uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van DEEN Supermarkten gebruik maakt. De servers van DEEN Supermarkten leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek.

DEEN Supermarkten verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met uw gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
b. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op website, ook met andere gebruikers;
c. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Deen supermarkten op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan DEEN Supermarkten een profiel van u opstellen;
d. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
e. om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
f. om te voldoen aan de op DEEN Supermarkten rustende wet- en regelgeving.
DEEN Supermarkten bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.


Delen en bekend maken van persoonsgegevens

DEEN Supermarkten kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van DEEN Supermarkten te garanderen. Tevens zal DEEN Supermarkten persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van DEEN Supermarkten aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Deen supermarkten kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.


Beveiliging

DEEN Supermarkten handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Deen supermarkten wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uwpersoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop DEEN Supermarkten met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@deen.nl of aan DEEN Supermarkten B.V., Kernweg 4, 1627 LC onder vermelding van 'privacy'.

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Deen supermarkten niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens u verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Deen supermarkten u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. DEEN Supermarkten schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u Deen supermarkten de (nadere) specificatie hebt verstrekt. DEEN Supermarkten stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal DEEN Supermarkten het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet Deen supermarkten verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.


Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Deen supermarkten maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt Deen supermarkten gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kan de website van Deen supermarkten u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien u niet wilt dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een 'niet volgen cookie' op uw computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van DEEN Supermarkten geen gebruik kunt maken.
Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door DEEN Supermarkten geplaatste cookies.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst DEEN Supermarkten u naar het "help'' menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.


Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

DEEN Supermarkten behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. DEEN Supermarkten adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien DEEN Supermarkten wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 10 januari 2011.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze aanbiedingen, de lekkerste recepten, handige tips en andere nieuwtjes.