dem190011-bij-deen-11-header-1260-x-290-px-2

Actievoorwaarden

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Woodhaven’, hierna te noemen: 'Actie', waarbij kans kan worden gemaakt op 6 hoofdprijzen en een altijd prijs kortingscode. Deze algemene Actievoorwaarden zijn opgesteld met in achtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De Actie wordt aangeboden door:

BEDRIJF Deen Supermarkten

ADRES Kernweg 4

TELEFOON 0229-252100

EMAIL info@deen.nl

De Actie heeft als doel het promoten van de wijnen van Woodhaven, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar een aantal prijzen waarbij de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige kansbepaling. Deen Supermarkten hierna te noemen: 'Organisator', handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

1. Deelname

1. Deelname aan deze Actie is uitsluitend mogelijk door een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is, hierna te noemen: 'Deelnemer'. Deelname aan deze Actie geschiedt op vrijwillige basis en is gratis. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. De actieperiode van 2 weken start op zondag 24 november en eindigend op zaterdag 7 december hierna te noemen: ‘Actieperiode’. 

3. De Deelnemer neemt deel aan deze Actie door na aankoop van 2 flessen Woodhaven (keuze uit Chardonnay of Red Zinfandel), het aankoopbewijs in de vorm van een kassabon te registreren op https://www.deen.nl/amsterdamlightfestival verder te noemen: 'Website'. De Deelnemer dient tevens zijn naam, emailadres en winmotivatie in het invulformulier op de Website in te vullen. Wanneer niet alle vereiste gegevens zijn ingevuld, dan kan de Deelnemer van deelname worden uitgesloten.

4. Medewerkers van de bij deze Actie betrokken organisaties en medewerkers van Deen Supermarkten zijn uitgesloten van deelname. 

5. Bewaar de originele kassabon. Ter controle kan de originele kassabon opgevraagd worden door de organisator.  

2. Loting

1. De Deelnemer ‘wint’ de prijs als deze Deelnemer geselecteerd wordt na loting onder alle Deelnemers, hierna te noemen: ‘Winnaar’. 

2. De loting voor de hoofdprijzen en tweede prijzen zal plaatsvinden binnen drie dagen na afloop van de Actieperiode. De volgende datum wordt hierbij uiterlijk gehanteerd: 10 december 2019. De Deelnemer wordt binnen 7 dagen na afloop van de Actieperiode via e-mail op de hoogte gebracht als hij/zij Winnaar is van een van de prijzen.

3. De Winnaar van een prijs dient binnen maximaal 5 werkdagen nadat aan hem/haar bekend is gemaakt dat hij/zij een prijs heeft gewonnen, aanspraak op de prijs te maken. Hierbij dient de Winnaar aan de Organisatie een kopie van een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen.

4. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de Winnaar op de prijs en zal er een nieuwe Winnaar worden geselecteerd. De nieuwe Winnaar wordt overeenkomstig aan dit artikel van de Actievoorwaarden op de hoogte gebracht over het winnen van een prijs.

5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Prijzen

1. De te vergeven prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere (gelijkwaardige) prijzen toe te kennen of de geldwaarde van de prijzen uit te betalen.

Indien prijzen bij onverwachtse reden niet kunnen worden uitgekeerd dan blijven deze in eigendom van de organisator.

2. Over de waarde van de te vergeven prijzen is mogelijk kansspelbelasting verschuldigd. De aangifte en afdracht van de kansspelbelasting over de waarde van de te vergeven prijzen komt voor rekening van de Organisator.

3. Er geldt voor een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. 

4. De Hoofdprijs

1. De Hoofdprijs, waarvan er twee worden vergeven, is de Amsterdam Dinner Cruise voor 2 personen.

2. De datum voor de Hoofdprijs zal in overleg met de Winnaar worden vastgesteld en is beschikbaar van 28 november tot en met 19 december 2019 en van 6 januari t/m 19 januari 2020. Als de Winnaar op de door de Organisator voorgestelde datum schriftelijk of per e-mail akkoord heeft gegeven, dan staat deze datum vast. Nadat de datum is vastgesteld kan hier niet meer over worden onderhandeld. Indien de Winnaar, om wat voor reden dan ook, de reis moet annuleren, vervalt de aanspraak op de prijs.

5. De Tweede prijs

1. De Tweede prijs, waarvan er vier worden vergeven, is de Dutch Cheese & Wine Cruise voor 2 personen.

2. De datum voor de Tweede prijs zal in overleg met de Winnaar worden vastgesteld en is beschikbaar van 28 november tot en met 19 december 2019 en van 6 januari t/m 19 januari 2020. Als de Winnaar op de door de Organisator voorgestelde datum schriftelijk of per e-mail akkoord heeft gegeven, dan staat deze datum vast. Nadat de datum is vastgesteld kan hier niet meer over worden onderhandeld. Indien de Winnaar, om wat voor reden dan ook, de reis moet annuleren, vervalt de aanspraak op de prijs.

6. Overige prijzen

1. De overige prijs bestaat uit een korting van 25% op ‘Amsterdam Light Festival Cruise’ of ‘Amsterdam Light Festival Cruise – Late Night’ die middels kortingscode DEENALF19 direct te verzilveren is voor de periode 28 november t/m 19 december 2019 en middels kortingscode DEENALF20 voor de periode 6 t/m 19 januari 2020.

7. Aansprakelijkheid

1. De Organisator en LFE B.V. zullen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de Actie, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van:

a. uitkomsten van de Actie die verloren raakt;

b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door de Deelnemer;

c. storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens;

d. gebreken in de te verstrekken prijzen;

e. enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs

8. Gebruik van gegevens

1. De gegevens die de Deelnemer op de Website invult zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de Actie en worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de Actie door de Organisator. De gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden tijdelijk opgenomen in een specifiek daartoe bestemd bestand en worden binnen acht (8) weken na de einddatum van de Actie verwijderd. 

2. De Winnaars van de prijs geven Organisator en LFE B.V. toestemming om kosteloos de verstrekte gegevens en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in het kader van de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder magazines en internet.

3. Op het gebruik van de gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisator zal de gegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

9. Klachten

1. Een Deelnemer die een klacht heeft ten aanzien van de Actie en/of meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen, kan daarover per post of per e-mail en onder vermelding van ‘Winactie Woodhaven’ een schriftelijke klacht indienen bij de Organisator.

2. De klacht zal door de Organisator worden beoordeeld en binnen een termijn van vier (4) weken nadat de klacht is ontvangen worden afgehandeld.

3. Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de Deelnemer alsnog een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit via de website www.kansspelautoriteit.nl.

10. Slotbepaling

1. Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie is gepubliceerd op de Website en zullen op verzoek kosteloos aan de Deelnemer kunnen worden verzonden.

2. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, aan te passen en/of te staken. Een eventuele wijziging, aanpassing of staking van de Actie zal door de Organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de Website en haar facebookpagina) bekend worden gemaakt.

3. Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de gedragscode promotionele kansspelen. 


Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk ons privacy- en cookiebeleid.