dec210029-overname-deen-website-website-pagina-header-1290x200px

Laatste versie: 26-10-2021

Arbeidsvoorwaarden

Mijn bedrijfsonderdeel houdt op te bestaan.

Als jouw bedrijfsonderdeel op houdt te bestaan dan word je uitgenodigd om aan het herplaatsingstraject deel te nemen. Ten behoeve van dit traject hebben kopende partijen jouw naam, adres en bedrijfsonderdeel ontvangen. Om straks, indien gewenst, een passende baan aangeboden te krijgen zullen de kopende partijen ook jouw functie en arbeidsvoorwaarden ontvangen. Jouw personeelsdossier wordt niet overgedragen (tenzij je een passende baan bij een van de kopers aanvaard).

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantie rechten na Closing?

Na closing en tot het moment dat je in dienst treedt bij een nieuwe werkgever blijven jouw opgebouwde vakantierechten gelden. Wanneer jij bij DEEN uit dienst treedt, bijvoorbeeld omdat jij een passende functie bij een nieuwe werkgever gaat verrichten, worden de opgebouwde maar niet gebruikte vakantierechten uitbetaald.

Wat gebeurt er met mijn vakantie uren. Moet ik die nog opnemen of worden die uitbetaald?

Gedurende de vrijstelling van werk hoef je geen vakantiedagen op te nemen. Jouw opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen worden bij het einde van jouw dienstverband aan jou uitbetaald. Uiteraard is het wel mogelijk om, in overleg, vakantie op te nemen.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing tussen Closing en het moment dat ik in dienst treedt bij een nieuwe werkgever?

Tot het moment dat je in dienst treedt bij een nieuwe werkgever zijn jouw huidige arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Wat wordt bedoeld met een gelijkwaardig arbeidsvoorwaarden pakket?

Hiermee wordt bedoeld dat de waarde van jouw arbeidsvoorwaardenpakket (denk aan het totaal van jouw bruto beloning) gelijk blijft. Het is echter mogelijk dat niet al jouw arbeidsvoorwaarden één op één hetzelfde blijven. Onder de streep behoud je minimaal hetzelfde bruto salaris.

Krijg ik een nieuw contract na herplaatsing?

Ja, jouw nieuwe werkgever zal een nieuwe arbeidsovereenkomst met jou sluiten. 

Wat is er afgesproken met betrekking tot reistijd?

Een functie is passend wanneer jouw reistijd vanaf je huisadres naar de nieuwe werklocatie maximaal 2 x 0,5 uur per dag bedraagt, tenzij je in je oude functie bij Deen als een langere reistijd had. Voor medewerkers van het hoofdkantoor is dit 2 x 1 uur per dag. Voor verdere details verwijzen we je naar het Sociaal Plan artikel 5.

Worden de op persoonlijk niveau gemaakte afspraken met betrekking tot werktijden gerespecteerd bij de nieuwe werkgever?

Bij de beoordeling of een functie passend is wordt (onder andere) gekeken of sprake is van een min of meer vergelijkbaar aantal contracturen. Uitgangspunt is verder dat afspraken met betrekking tot werktijden komen te vervallen.

Als ik geen auto tot mijn beschikking heb kan hier dan iets voor geregeld worden als ik die moet aanschaffen?

Nee, daar zijn geen regelingen voor.

Welke afspraken zijn er gemaakt over mijn arbeidsvoorwaarden?

In geval van herplaatsing, staan de gemaakte afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden in het Sociaal Plan Deen.

Wat gebeurt er met mijn TVT en/of ATV uren. Moet ik die nog opnemen of worden die uitbetaald?

Deze uren worden uitbetaald bij uitdiensttreding.

Ik werk bij DEEN winkels, DEEN Distributie of DEEN Management Services en kan ik dan aanspraak maken op een aanvulling op mijn ww/wga-uitkering?

Of jij in aanmerking komt voor die aanvulling kun je controleren op www.spaww.nl.

Ontvang ik een getuigschrift als ik kies voor de beëindigingsvergoeding?

Er wordt een getuigschrift verstrekt.

Als ik kies voor de beëindigingsvergoeding, wanneer krijg ik dan de exacte stappen te horen die ik moet maken om in aanmerking te komen voor een ww uitkering als ik na de opzegtermijn nog geen werk heb gevonden?

Voor meer informatie over het aanvragen van een WW uitkering verwijzen we je naar de site van het UWV https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen?wt_ga1=9287576582_400408079474&wt_kw1=b_9287576582_%2Bontslag%20%2Buitkering

Ook kan je besluiten je bij te laten staan door een juridisch adviseur, die je ook kan vertellen welke stappen je moet ondernemen om een WW uitkering aan te vragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een ww uitkering?

Het al dan niet toekennen van een WW uitkering wordt beoordeeld door het UWV en is onder andere afhankelijk van jouw individuele situatie waaronder het verlies aan arbeidsuren, je arbeidsverleden en of je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Zie voor meer informatie de website van het UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen?wt_ga1=9287576582_400408079474&wt_kw1=b_9287576582_%2Bontslag%20%2Buitkering

Wanneer vervalt mijn functie?

Wij kunnen nu nog geen uitspraken doen wanneer jouw werk bij DEEN vervalt. Wanneer jouw functie vervalt is onder andere afhankelijk van de afdeling waar jij werkzaam bent en hoe lang er nog werk voor jou is na de verkoop van DEEN. Het streven is om zo snel mogelijk na de verkoop van DEEN aan jou te laten weten wanneer jouw werk vervalt. 

Moet ik nog beschikbaar zijn om te werken nadat mijn functie bij DEEN is komen te vervallen?

 In de brief (en email) die je donderdag hebt ontvangen wordt aangegeven wanneer jouw functie komt te vervallen. Na dit moment ben je vrijgesteld van werk en hoef je niet meer te werken.

Indien jouw leidinggevende jou persoonlijk heeft aangegeven dat jouw werk eerder komt te vervallen dan het moment genoemd in de brief (omdat er bijvoorbeeld niet voldoende werk meer voor jou is), dan ben je op dat eerdere moment vrijgesteld van werk en hoef je niet meer te komen werken.

De opzegtermijn staat hier los van.

Indien het werk vervalt, wat wordt er dan beschouwd als loonbehoud tijdens de vrijstellingsperiode? Wordt er dan gekeken naar je contracturen of naar het gemiddelde loon dat verdiend is over het afgelopen jaar (inclusief toeslagen)?

 Het uitgangspunt voor de bepaling van het salaris tijdens de vrijstellingsperiode zijn de contracturen en het toepasselijke uurloon. Mocht blijken dat de daadwerkelijk gewerkte uren structureel afwijken van de contracturen, dan wordt daar rekening mee houden. Voor het berekenen van de gemiddelde overwerkvergoeding wordt gekeken naar het gemiddelde over 12 maanden voorafgaand aan de Closing. Indien blijkt dat een medewerker gedurende de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt tijdens toeslag gevende uren dan zal het salaris tijdens de vrijstellingsperiode bepaald worden aan de hand van contracturen (met bovenstaande nuance), het toepasselijke uurloon en het gemiddelde van de vergoeding voor toeslag gevende uren in de laatste 13 periodes. Dit wordt vervolgens omgerekend naar een gemiddelde toeslag over deze periode die wordt meegerekend in het salaris tijdens de vrijstellingsperiode.

Beëindigingsvergoeding

Wat is een beëindigingingsovereenkomst?

Een beeindigingsovereenkomst is een overeenkomst die met jou en jouw werkgever wordt gesloten ter beëindiging van jouw dienstverband. De afspraken die daarbij gelden, bijvoorbeeld de laatste dag waarop jij in dienst bent en (indien van toepassing) de betaling van een beëindigingsvergoeding, worden daarin vastgelegd.

Hoe bereken ik mijn beëindigingsvergoeding?

De beeindigingsvergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren (A), beloning per maand (B) en de correctiefactor (C). Kort gezegd geldt de formule A x B x C. Aantal dienstjaren: Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren en gewogen aan de hand van jouw leeftijd. De beloning wordt berekend aan de hand van het bruto maandsalaris (inclusief bijv. vakantietoeslag en structurele vergoedingen). De correctiefactor bedraagt in beginsel 1, tenzij je 60 jaar of ouder bent. In dat geval is de correctiefactor 1,25. Voor meer informatie verwijzen we je naar artikel 14 van het Sociaal Plan.

Kan ik ook de keuze maken voor een beëindigingsvergoeding nadat ik een functie aangeboden heb gekregen?

Nee, dat is niet mogelijk. Je kan deze keuze eenmaal doen in de eerste week na Closing.

Bij de berekening van de vergoeding staat aantal werkjaren wordt afgerond. Worden deze naar boven of beneden afgerond?

Afronding op hele dienstjaren betekent het volgende: een half jaar of minder wordt naar beneden afgerond, en een half jaar plus één dag naar boven. Bijvoorbeeld: Als jij 5 jaar en 6 maanden in dienst bent, wordt dit afgerond naar 6 jaar. Indien jij 5 jaar en 4 maanden in dienst bent, wordt dit afgerond naar 5 jaar.  

Als het werken bij de nieuwe werkgever tegenvalt kan ik dan nog aanspraak maken op de beëindigingsvergoeding?

Nee, dan kun je geen aanspraak meer maken op de beëindigingsvergoeding.

Als je in augustus op vakantie bent en er zouden dan gesprekken plaatsvinden, wordt dit dan vervroegd/verlaat/digitaal gedaan? Wat heeft dit voor invloed op het protocol?

De afspraken en termijnen zoals opgenomen in het Sociaal Plan vormen het uitgangspunt. Indien dit in individuele gevallen niet mogelijk is, zal daarover met jou in gesprek worden gegaan.

Ik kies voor de beëindigingsvergoeding. Wat gebeurt er als mijn werk bij DEEN vervalt en ik ben vrijgesteld van werk met behoud van loon en ik vóór het einde van de opzegtermijn werk vindt bij een derde werkgever, waar ik direct kan beginnen. Wordt het restant van het loon dat ik anders zou krijgen tot aan de opzegtermijn dan nog uitbetaald?

Je ontvangt in dit geval alleen de beëindigingsvergoeding. 

Mag ik een deel van mijn beëindigingsvergoeding aanwenden voor begeleiding van werk naar werk door Randstad?

In overleg met de afdeling personeelszaken van Albert Heijn kunnen we bespreken welke begeleiding vanuit Randstad er mogelijk is.

Ik ben op vakantie in de periode dat ik mijn keuze door moet geven tussen de beëindigingsvergoeding of het herplaatsingstraject. Hoe kan ik mijn keuze op tijd doorgeven?

Zodra de verkoop van DEEN definitief is, wordt een brief naar het huisadres verzonden met het verzoek een keuze te maken tussen de beëindigingsvergoeding of het herplaatsingstraject. In dezelfde week wordt ook een e-mail verstuurd naar de medewerkers met het verzoek om een keuze te maken, zodat ook medewerkers die op vakantie zijn, de keuze op tijd bekend kunnen maken.

Ik weet nu al dat ik kies voor de beëindigingsvergoeding. Moet ik dan toch de persoonlijke vragenlijst invullen en een persoonlijk gesprek inplannen?

Als je zeker weet dat je kiest voor de beëindigingsvergoeding, is het niet nodig om een afspraak te maken om een persoonlijk gesprek te voeren. Heb je de vragenlijst nog niet geopend en je wilt deze niet invullen? Open dan de vragenlijst en geef dit aan in het eerste scherm. Heb je de vragenlijst al wel eerder geopend, dan kan je aan het einde van de lijst kiezen voor niet delen van jouw gegevens en in de opmerking aangeven dat je niet mee wilt doen met het herplaatsingstraject. Wanneer je de vragenlijst niet wilt invullen, betekent dit dat we bij het vinden van een voor jou passende functie maar zeer beperkt rekening kunnen houden met jouw capaciteiten en ervaring zoals aangegeven in het Sociaal Plan DEEN. Daarnaast kunnen we jouw eventuele wensen niet meenemen in het proces. Zodra de verkoop van DEEN definitief is, kan je je definitieve besluit kenbaar maken: of je mee wilt gaan in het herplaatsingstraject of kiest voor de beëindigingsvergoeding.

Kan de beëindigingsvergoeding in termijnen worden uitgekeerd?           

Het bedrag van de beëindigingsvergoeding wordt in zijn geheel uitgekeerd. Het is niet mogelijk om de beëindigingsvergoeding in termijnen uit te keren.

Ik neem ouderschapsverlof op. Gelden deze uren ook voor de formule voor de berekening van het bruto maandloon (uurloon x contracturen per week x 52 x 1,08:12) bij de beëindigingsvergoeding of moet ik de uren voor het ouderschapsverlof aftrekken? 

Het aantal contracturen voorafgaand aan de opname van het ouderschapsverlof is bepalend voor de berekening van de vergoeding. 

Begeleidingscommissie

Hoe wordt er gewaarborgd dat het proces objectief verloopt?

In het Sociaal Plan DEEN zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt tussen DEEN, Albert Heijn en de bonden. Ook met Vomar en DekaMarkt is afgesproken dat zij het Sociaal Plan DEEN zullen naleven. In het geval dat jij van mening bent dat dit niet zo is kun jij je altijd wenden tot de begeleidingscommissie.

Hulplijnen/informatie

Ik maak me zorgen, waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Bij vragen kan je terecht bij het informatiepunt op het DEEN hoofdkantoor in Hoorn. Het Informatiepunt is geopend op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 13:00 uur. Ook kan je je vragen per e-mail sociaal.plan@deen.nl stellen.

Nieuwe werkgever

Ik wil graag samen met een collega naar een van de werkgevers, kan dat?

Iedere collega die kiest voor herplaatsing in een passende functie krijgt een passende functie aangeboden op de manier zoals beschreven in het Sociaal Plan Deen. Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven of de werkgever waar jij en je collega naar toe willen een passende functie voor een van jullie of beiden beschikbaar heeft.

Kan ik ook aangeven als ik voor een bepaalde werkgever niet wil werken?

Dit kan je aangeven in je vragenlijst en het persoonlijk gesprek. Dit wordt echter niet meegenomen in de afweging of een functie al dan niet passend is. Zijn er voor jou meerdere passende functies beschikbaar dan kan hier rekening mee worden gehouden zolang de mogelijkheid op een passende functies voor andere collega's niet kleiner wordt

Kan ik al een gesprek krijgen met één van de betrokken partijen?

Het is niet de bedoeling dat voor Closing al individuele gesprekken plaatsvinden met partijen.

Opzegtermijn

De opzegtermijn, hoe lang is deze en ben ik dan vrijgesteld van werk?

In beginsel wordt de wettelijke opzegtermijn gehanteerd, deze is afhankelijk van de duur van jouw dienstverband. Indien er met jou individuele afspraken zijn gemaakt die hiervan afwijken, zullen deze afspraken worden gerespecteerd. Je wordt vrijgesteld van werk nadat jouw werk bij Deen vervalt. Deze vrijstelling geldt tot en met het einde van de opzegtermijn.

Passende functie

Wat gebeurt er indien er na Closing niet meteen een passende functie voor mij beschikbaar is?

In dat geval wordt de begeleiding van werk naar werk ingezet voor een periode van maximaal 6 maanden. Daarbij word je individueel begeleid en gecoached bij het vinden van een nieuwe passende functie. Ook kan je bijvoorbeeld een opleiding volgen mits de kosten daarvan binnen redelijke grenzen liggen. In deze periode zullen zoveel mogelijke relevante vacatures worden aangedragen. Lukt het binnen deze 6 maanden niet om een andere passende functie te vinden, dan wordt met jou een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Wat zijn de selectiecriteria voor een nieuwe functie?

Bij de beoordeling of een functie passend is, wordt gekeken naar een aantal factoren, waaronder;

  • de aansluiting van de inhoud van de functie bij jouw opleiding, capaciteiten, loon en ervaring;
  • of sprake is van een (min of meer) vergelijkbaar aantal contracturen;
  • de reistijd.
Als ik een passende functie aangeboden krijg, kan dit ook een functie in een van de winkels van de partijen zijn?

Matchende functies kunnen ook functies zijn in een van de winkels van de partijen. 

Er is geen andere functie voor mij beschikbaar, hoe nu verder?

Indien er niet direct voor jou een andere passende functie beschikbaar is, verwijzen we je naar de brochure “Op weg naar morgen” en de artikelen 6 en 7 van het Sociaal Plan Deen.

Wie beoordeelt de passendheid van de functie?

Het bepalen of een functie al dan niet passend is gebeurt op basis van de criteria genoemd in artikel 5 van het Sociaal Plan Deen. Het beoordelen of een functie al dan niet passend is gebeurt onder regie en verantwoordelijkheid van Albert Heijn.

Ik ben met vakantie als de gesprekken plaatsvinden. Waar kan ik mijn afspraak verzetten?

De persoonlijke gesprekken vinden plaats gedurende een periode van 5 weken, van week 30 t/m 34 2021. Je kan zelf een geschikt moment inplannen via het linkje dat wordt meegestuurd met de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst en het persoonlijk gesprek. Deze uitnodiging ontvang je maandag 12 juli 2021 op je email adres.

Mocht er onverhoopt geen moment meer voor jou zijn dat kun je langskomen op het Informatiepunt op dinsdag of donderdag van 9:00-13:00 om te kijken of we samen een alternatief moment kunnen vinden. Je kan je aanmelden voor een afspraak bij het informatiepunt mbv het linkje dat je kan vinden op deen.nl/medewerkersnieuws

Pensioen

Welke pensioenvoorwaarden zijn van toepassing na Closing?

Tot het moment van uitdiensttreding bij DEEN wordt pensioen opgebouwd bij de pensioenuitvoerders van Deen. Vanaf de indiensttreding bij een nieuwe werkgever zul jij deelnemen aan de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. 

Vragenlijst

Wat voor een soort vragen staan er in de persoonlijke vragenlijst die mij in week 26 word gevraagd om in te vullen?

In deze lijst staan vragen die gaan over jouw talenten in de categorie “wie ben ik?” en “wat wil ik?”

VSO

Als ik getekend heb voor een vso en heb geen werk na mijn opzegtermijn heb ik dan recht op ww?

Dit is ter beoordeling van het UWV. De afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal Plan en in de VSO zijn er op gericht jou in aanmerking te laten komen voor een ww uitkering. Zo is vastgelegd dat jij niet verwijtbaar werkloos bent en het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Hiermee kom je in beginsel in aanmerking voor een ww uitkering als je nog geen werk hebt gevonden.

Overig

Voor wie is het protocol bedoeld?

Het protocol is een uitwerking van artikel 4 van het Sociaal Plan en ziet op het herplaatsen van DEEN medewerkers werkzaam bij een bedrijfsonderdeel dat niet zal worden voortgezet.

Wanneer maak ik een CV?

Week 28-29

Wanneer en hoe kan ik kiezen tussen deelname aan het herplaatsingstraject of voor de beeindigingsvergoeding?

In de week na de officiële verkoop ontvang je een brief over de keuze tussen herplaatsen of beëindigen vanwege het vervallen van jouw functie. Vervolgens kies je dezelfde week of je wilt meedoen aan het herplaatsingstraject of voor de beëindiging van je dienstverband. Als je kiest voor beëindiging heb je recht op een beëindigingsvergoeding volgens het Sociaal Plan DEEN. Als je geen keuze maakt, gaan we ervanuit dat je gaat voor de herplaatsing. Let op: je kunt maar één keer kiezen en je keuze later niet meer veranderen.

Hoe maak ik een CV?

Je maakt een beknopt CV door het invullen van een vragenlijst. Jouw ervaringen en drijfveren komen in de vragenlijst aan bod. Daarnaast heb je in de vragenlijst de mogelijkheid om overige opmerkingen mee te geven.

Wanneer krijg ik een passende functie aangeboden?

Week D+2 tot D+4

Hoe verneem ik dat mij een passende functie wordt aangeboden?

De passende functie wordt in een persoonlijk gesprek aangeboden.

Ik heb een passende functie aangeboden gekregen en de functie geaccepteerd. Wanneer start ik in mijn nieuwe functie?

Je start op een bepaalde of nader te bepalen datum in je nieuwe functie. Tijdens een persoonlijk gesprek zal worden besproken wanneer je start in je nieuwe functie.

Er komen meerdere medewerkers in aanmerking voor een passende functie, maar er zijn niet genoeg vacatures beschikbaar. Wat nu?

Als er meerdere medewerkers in aanmerking komen voor een passende vacature en er minder vacatures beschikbaar zijn, dan krijgt de medewerker met het langste dienstverband voorrang. 

Ik heb een passende functie aangeboden gekregen en de functie geweigerd. Wat nu?

Als je een passende functie hebt aangeboden gekregen en deze hebt geweigerd, dan wordt het proces conform artikel 9 van het Sociaal Plan gevolgd.

Er is voor mij nog geen passende functie beschikbaar. Wat nu?

Als er nog geen passende functie voor jou beschikbaar is, vindt er een persoonlijk gesprek plaats met een medewerker van de afdeling personeelszaken van Albert Heijn. De begeleiding van werk naar werk start.

Hoe ziet de begeleiding van werk naar werk eruit?

Je wordt door het Career Center van Albert Heijn of Randstad en de afdeling personeelszaken van Albert heijn ondersteund bij het vinden van een passende functie.

Voor een uitbereidere uitleg verwijzen we je naar de Deen brochure ""op weg naar morgen"".

Wie is mijn contactpersoon tijdens de begeleiding van werk naar werk?

De afdeling personeelszaken van Albert Heijn houdt de regie over de begeleiding en medewerkers van deze afdeling onderhouden het contact met jou.

Ik wil een opleiding volgen of mij laten omscholen. Is dit mogelijk?

Je hebt de mogelijkheid om een opleiding te volgen of je te laten omscholen.

Waarmee wordt rekening gehouden bij het verzamelen van passende vacatures?

Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • De door Deen aangeleverde medewerker gegevens
  • De door de medewerker zelf aangeleverde informatie d.m.v. de vragenlijst
  • Uitkomst van het persoonlijke gesprek
  • Afspraken in het Sociaal Plan
Er is een match voor een passende functie bij de Nieuwe Werkgever. Wat nu?

De passende functie, inclusief de benoemingsbrief, worden aangeboden en toegelicht in een persoonlijk gesprek met de nieuwe werkgever. Je accepteert of wijst de passende functie af. 

Wat is de definitie van Nieuwe Werkgever?

Nieuwe Werkgever zijn Ahold Delhaize Nederland, Vomar, DekaMarkt, of een van de aan hen gelieerde vennootschappen dan wel met hen samenwerkende partners.

Welke bedrijven vallen onder Ahold Delhaize Nederland?

Ahold Delhaize Nederland of een van haar werkmaatschappijen, waaronder Albert Heijn, Gall & Gall. en Etos.

Ik heb de passende functie bij de Nieuwe Werkgever geaccepteerd. Wanneer start ik in mijn nieuwe functie?

Je start op een bepaalde of nader te bepalen datum in je nieuwe functie. Tijdens een persoonlijk gesprek zal worden besproken wanneer je start in je nieuwe functie.

Ik heb de passende functie bij de Nieuwe Werkgever afgewezen. Wat nu?

Als je de passende functie hebt afgewezen dan start de procedure volgens artikel 9 van het Sociaal Plan. 

Ik heb een passende functie aangeboden gekregen buiten de Nieuwe Werkgever. Ik heb deze functie geaccepteerd. Wanneer start ik in mijn nieuwe functie?

Conform artikel 13 van het Sociaal Plan start je in de nieuwe functie op het moment dat jouw werk bij Deen vervalt. 

Ik heb een passende functie aangeboden gekregen buiten de Nieuwe Werkgever. Ik heb deze functie afgewezen. Wat gebeurt er nu?

In geval van afwijzing wordt de begeleiding voortgezet conform artikel 7 van het Sociaal Plan 

Er is gedurende de zes maanden van de begeleiding geen passende functie voor mij beschikbaar gekomen. Wat nu?

Als gedurende de zes maanden begeleiding geen passende functie beschikbaar komt, wordt er met jou na deze zes maanden een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin wordt de datum einde dienstverband vastgelegd met inachtneming van de geldende opzegtermijn en de beëindigingsvergoeding zoals opgenomen in artikel 14 van het Sociaal Plan.

Inzage in personeelsdossier

Mocht je inzage willen in jouw personeelsdossier dan kan dat uiteraard. Maak dan iom jouw leidinggevende een afspraak met de P&O-adviseur.

Welke gegevens worden er van mij aan de kopende partijen overgedragen?

Als je dc of winkel wordt voortgezet dan is er sprake van "overgang van onderneming". De kopende partijen hebben alle gegevens nodig om een goede eerste loonstrook te kunnen maken waarbij de uitgangspunten in het sociaal plan vast liggen.


Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: