Farmlight lampolie blank 1 liter

Farmlight lampolie blank 1 liter
0
1,80

Omschrijving

Allergenen

Eigenschappen

Paraffine, (aardolie) C>10, CAS No. 64771-71-7 alkanen, C12-26- vertakte en lineair, CAS No. 90622-53-0

Gewicht

1000 ml.

Gebruiksadvies

Roet niet bij juiste lontinstelling. Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleumkachels! Lampolie alleen gebruiken in daarvoor bedoelde lampen. Instructies van de olielamp-fabrikant opvolgen.

Bewaaradvies

Vorstvrij bewaren.

Waarschuwing

Gevaarlijk • Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. • Brandende olielamp niet alleen laten. • Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. • Niet drinken. • H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. • EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. • P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. • P331: GEEN braken opwekken. • P102: Buiten het bereik van kinderen houden. • P405: Achter slot bewaren. • P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: