Glorix Original bleek 750 ml.

Glorix Original bleek 750 ml.
0
1,35
0,68

Omschrijving

Gebruik Glorix Original Bleek voor een 100% hygiënische reiniging Glorix Extended Power is de nieuwe generatie bleek met Anti-Kalk Tot 3x langer bescherming tegen kalkaanslag De formule beschermt het toilet actief, zelfs na het doorspoelen Glorix Bleek biedt langdurige, actieve bescherming tegen onhygiënisch vuil Het ideale schoonmaakmiddel voor de wc en ander sanitair

Allergenen

Eigenschappen

<5%: chloorbleekmiddelen (natriumhypochloriet), niet-ionogene oppervlakte- actieve stoffen, zeep, parfum, Bevat 4,5% actieve chloor.

Gewicht

750 ml.

Gebruiksadvies

Bewaaradvies

Waarschuwing

Let op: Niet gebruiken op email, chroom of goud. Niet onverdund op vloeren gebruiken. Niet morsen op textiel, meubelen, tapijt. Gemorste vloeistof verwijderen en grondig spoelen met schoon water. Na gebruik handen wassen. Rechtop vervoeren. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen en oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Bevat: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide, Cocamine oxide.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk ons privacy- en cookiebeleid.