Mr Muscle Power Gel Ontstopper 500 ml

Mr Muscle Power Gel Ontstopper 500 ml
0
2,30

Omschrijving

Europa's nr. 1 merk in ontstoppers* *Nielsen SCJNGDRN data over de periode van 52 weken eindigend in juni 2017. Vernietigt de hardnekkigste verstoppingen** **Verstoppingen veroorzaakt door haar en zeepresten.

Allergenen

Eigenschappen

< 5% chloorbleekmiddelen, zeep, amfotere oppervlakteactieve stoffen

Gewicht

500 ml.

Gebruiksadvies

1. Giet het product (500ml) 2. Wacht 5 minuten*** 3. Naspoelen met heet water Indien nodig, tot 1x herhalen. Veilig voor alle leidingen. ***Getest in het laboratorium op badkamer verstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkigere verstoppingen, langer in laten werken.

Bewaaradvies

Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.

Waarschuwing

Let op: NIET knijpen of hergebruiken, spetteren en/of gereedschap voor ontstoppen gebruiken. Belangrijk: Voorzichtig openen. Niet gebruiken in toiletten of wasbakken met een afvalvernietiger. Vermijd gebruik op vergulde fittingen, versleten of beschadigd emaille of chroom. Gevaar Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen C12-18-alkyldimethyl-N-oxiden. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Winkelwagen

Winkelwagen wordt geladen ...

Naar winkelwagen

Cookie-instellingen
Je kunt hieronder de cookie-instelling kiezen en accepteren: